• نام : عبدالرحیم قنوات
  • آدرس پستی : مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: 9177948955
  • فاکس 05138807030