نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵تماس اصلی

اصغر منتظرالقائم
ایمیل: jhistory@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

تلفن: +۹۸ (۵۱) ۳۸۸۰-۳۸۷۳
ایمیل: jhistory@ferdowsi.um.ac.ir