دکتر عبدالرحیم قنوات (سردبیر)
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://ghanavat.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: ghanavat@um.ac.ir
 
دکتر اندرو ج. نیومن
استاد ممتاز
تخصص: مطالعات اسلامی و خاورمیانه
وابستگی سازمانی: گروه مطالعات اسلامی و خاورمیانه، دانشگاه ادینبرو انگلستان
وب سایت: http://hum.mshdiau.ac.ir/index.php/mainmenu-9/-mainmenu-24/mainmenu-40/22-1388-09-23-07-32-14
آدرس ایمیل: A.Newman@ed.ac.uk
دکتر حسین قرچانلو
استاد
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghloo
آدرس ایمیل: ghloo@ut.ac.ir
دکترمحمد تقی ایمان پور
استاد
تخصص: تاریخ ایران باستان
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/alemzade
آدرس ایمیل: timanpour@um.ac.ir
دکتر سید جمال موسوی
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: //https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jmoosavi/
آدرس ایمیل: Jmoosavi@ut.ac.ir
 
دکتر احمد بادکوبه هزاوه
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hazaveh
آدرس ایمیل: hazaveh@ut.ac.ir
دکترعبدالله همتی گلیان
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://hemati.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: hemati@um.ac.ir