نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال. ۴۷, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

عنوان مقاله: دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری)


صفحات: 55-83

DOI: 10.22067/history.v47i12.36461

چکیده
ایران طی قرون دوم تا هفتم هجری یکی از دوره‌های پررونق تاریخی خود را پشت سر گذاشت. این رونق در ابعاد مختلف بروز کرد. یکی از این حوزه‌ها، حوزۀ اقتصاد و زندگی مادی مردم بود. به‌واسطۀ بهبود نسبی سطح درآمد اقشار مختلف مردم و رشد زندگی شهری و نیز تجربۀ سطح معینی از اقتصاد پولی، بازار در ایران با تحولاتی روبه‌رو و مشاغل جدیدی به آن اضافه شد؛ ازجمله، دکان‌هایی که مواد غذایی و غذا‌ها در آن به فروش می‌رسید. دکان‌هایی که به دلیل توجیه اقتصادی، گاه یک گروه از مواد غذایی مانند لبنیات را به صورت تخصصی در چندین مغازه می فروختند. علاوه‌بر فروش مواد خام، یکی دیگر از ویژگی‌های این تحول وجود دکان‌هایی بود که به تهیه و فروش غذا‌های آماده و تدارک مکانی برای صرف آن می‌پرداختند. این مقاله می‌کوشد بر اساس متون سده‌های دوم تا هفتم هجری، علل پیدایی و رونق این دکان‌ها را بررسی کند و نیز ویژگی‌‌ها و نوع محصولات آن‌‌ها را شرح دهد.

کلمات کلیدی:   دکان‌های غذایی; خوراک; ایران دورۀ اسلامی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 38

بازدید: 38

تاریخ دریافت: 1393/03/28 , تاریخ پذیرش: 1395/03/24 , تاریخ انتشار: 1396/03/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )