نشریه های علمی انتشارات

 

دکتر اصغر منتظرالقائم (سردبیر)
استاد
تخصص: تاریخ اسلام
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
وب سایت: http://ui.ac.ir/?sp=6129
آدرس ایمیل: montazer@ltr.ui.ac.ir
 
دکتر هادی عالم زاده
استاد
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/alemzade
آدرس ایمیل: alemzade@ut.ac.ir
 
دکتر مهدی جلیلی
استاد
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/Professors-adminScience-procode-100502.html
آدرس ایمیل: jalili@um.ac.ir
 
دکتر حسین قره چانلو
استاد
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghloo
آدرس ایمیل: ghloo@ut.ac.ir
 
دکتر عباسعلی تفضلی
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وب سایت: http://hum.mshdiau.ac.ir/index.php/mainmenu-9/-mainmenu-24/mainmenu-40/22-1388-09-23-07-32-14
آدرس ایمیل: Tafazoli
 
دکتر احمد بادکوبه هزاوه
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hazaveh
آدرس ایمیل: hazaveh@ut.ac.ir
 
دکترعبدالله همتی گلین
دانشیار
تخصص: تاریخ و تمدن ملل اسلامیی
وابستگی سازمانی: گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://hemati.profcms.um.ac.ir/
آدرس ایمیل: hemati@um.ac.ir