دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 11 صفحه 9-32 PDF

نگاه رازی به عقل و نقش آن در جهان بینی علمی وی

سعید نظری; ایرج نیک سرشت; ولی الله برزگر کلیشمی
تعداد مشاهده : 10 صفحه 67-88 PDF
تعداد مشاهده : 13 صفحه 89-109 PDF

نقد و تحلیل رویکرد محققان در ادعای شکل‌گیری فرقه مؤمن شاهی

معصومه خورشیدی; عبدالله ناصری طاهری; سینا فروزش
تعداد مشاهده : 11 صفحه 133-152 PDF