نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ جایگاه خوشنویسی و خوشنویسان در جامعۀ عصر تیموری چکیده   PDF 2026
وحید عابدین پور ; فریدون اللهیاری ; معصومه سمائی دستجردی
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ تاریخ نگاری محلی عصر قاجار و مؤلفه های آن چکیده   PDF 1952
عبدالمهدی رجائی ; محمدعلی چلونگر ; مرتضی نورائی
سال. ۴۲, شماره. ۲: شماره پیاپی ۸۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ تحولات اجتماعی یهودیان کاشان در عصر قاجار چکیده   PDF 1717
حسین حیدری ; علی فلاحیان وادقانی
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ تأثیـر اوضاع سـرزمین دیلم و علویان طبرسـتان بر ظهور آل بویه با تأکید بر پیش زمینه‌های اقتصادی چکیده   PDF 1691
علی یحیایی ; علی اکبر کجباف ; فریدون اللهیاری
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ قیام شیخ بهاءالدین اِستیری و ضعف مبانی دینی و اخلاقی مشروعیت صفویان چکیده   PDF 1624
علی اكبر جعفری
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول چکیده   PDF 1600
طلعت ده پهلوانی ; حسن زندیه
سال. ۴۲, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۴، بهار و تابستان ۱۳۸۹ طراز در تمدن اسلامی (از تأسیس تا عصر ممالیک) چکیده   PDF 1552
عبدالله همتی گلیان
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ روابط سیاسی- مذهبی نزاریان قلعۀ شاهنشاه و ملوک نیمروز (۶۵۰-۶۱۰ ق) چکیده   PDF 1510
محمدحسن الهی زاده ; سیدمحمدرضا سادسی
سال. ۴۵, شماره. ۱: شماره پیاپی ۹۰، بهار و تابستان ۱۳۹۲ نقش فرهنگ عمومی ایرانیان ‌در‌ تسهیل مسافرت در سده‌های ۳ و ۴ هجری چکیده   PDF 1496
فاطمه اورجی ; علی اصغر چاهیان
سال. ۴۳, شماره. ۱: شماره پیاپی ۸۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰ روضة الشهداء: از روایات مجعول تا تأثیرگذاری چکیده   PDF 1481
مصطفی گوهری فخرآباد ; محمد علی کاظم بیکی ; عبدالرحیم قنوات
1 - 10 (10)