اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: عبدالرحیم قنوات
سردبیر: عبدالرحیم قنوات
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۷۰۶X
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۳۴۱
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 11 صفحه 9-32 PDF

نگاه رازی به عقل و نقش آن در جهان بینی علمی وی

سعید نظری; ایرج نیک سرشت; ولی الله برزگر کلیشمی
تعداد مشاهده : 10 صفحه 67-88 PDF
تعداد مشاهده : 13 صفحه 89-109 PDF

نقد و تحلیل رویکرد محققان در ادعای شکل‌گیری فرقه مؤمن شاهی

معصومه خورشیدی; عبدالله ناصری طاهری; سینا فروزش
تعداد مشاهده : 11 صفحه 133-152 PDF