اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                     

11

تعداد شماره‌ها                   

21

تعداد  مقالات منتشر شده

148

تعداد مقالات پذیرفته شده

142

درصد پذیرش

13

تعداد مقالات رد شده      

 860

درصد عدم پذیرش 

 78

انواع مقالات قابل بررسی در «نشریه تاریخ و فرهنگ»

در این نشریه انواع مقالات علمی ای که دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند اند از:

- مقاله پژوهشی

- ترویجی

- مروری

- نقطه نظر (نقد کتاب).

شماره جاری: دوره 52، شماره 1 - شماره پیاپی 104، 1399، صفحه 252-1 (بهار و تابستان 1399) 

مقاله پژوهشی

1. تبارشناسی خاندان کامکار: کارگزاران خراسان در سدۀ سوم و چهارم هجری

صفحه 28-9

10.22067/jhistory.2021.40898.88821

فاطمه حاجی پور لاطرانی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ آذرتاش آذرنوش


9. شاخصه‌های قلم نستعلیق نزد خوش‌نویسان شیراز در دورۀ قاجار

صفحه 221-199

10.22067/jhistory.2021.70455.1046

مجیدرضا مقنی پور؛ محسن گل آرایش؛ محمدصادق میرزاابوالقاسمی


نقطه نظر (نقد کتاب)

11. نقد و بررسی کتاب قرآن بی‌همتا اثر خالد یحیی بلانکین‌شیپ

صفحه 244-239

10.22067/jhistory.2021.70548.1049

فاطمه رنجبر صیقلسرائی؛ سید رضا مهدوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان