اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها                     

14

تعداد شماره‌ها                   

27

تعداد  مقالات منتشر شده

187

تعداد مقالات پذیرفته شده

181

درصد پذیرش

14

تعداد مقالات رد شده      

 984

درصد عدم پذیرش 

 76

انواع مقالات قابل بررسی در «نشریه تاریخ و فرهنگ» و هزینه چاپ هر مقاله

در این نشریه انواع مقالات علمی ای که دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد، عبارتند اند از:

- پژوهشی: 6/000/000 ریال

- ترویجی: 3/500/000 ریال

- مروری: 1/500/000 ریال

- نقطه نظر (نقد کتاب): 1/500/000 ریال

شماره جاری: دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 110، شهریور 1402، صفحه 1-134 (بهار و تابستان 1402) 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان